คำถามที่พบบ่อย

คอร์สต่าง ๆ และ ที่พัก

ใครบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสตูรต่างๆ ที่พรหมสถานของอินเดีย?

เรายินดีต้อนรับอาจารย์ สิทธา และผู้ฝึกจิตทุกท่านมาเพลิดเพลินกับหลักสูตรใหม่ที่พรหมสถานแห่งอินเดีย

ห้องพักเป็นอย่างไร?

ห้องชุดที่ Bijauri ประกอบด้วยบริเวณนั่งเล่นพร้อมด้วยเก้าอี้เบาะสำหรับนั่งพักผ่อนสองตัว เตียงใหญ่สองเตียง บริเวณสำหรับทำอาสนะ ตู้เสื้อผ้า และห้องน้ำส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยกระจกที่ทันสมัยในบริเวณอาบน้ำฝักบัว
ค่าคอร์สสำหรับห้องมาตรฐานเดี่ยว $810 เหรียญ/สัปดาห์
ค่าคอร์สสำหรับห้องมาตรฐานคู่ $1,170 เหรียญ/สัปดาห์ หรือ $585 เหรียญ/คน

ห้องชุดเดอลักซ์ใหม่เป็นอย่างไร?

ห้องชุดเดอลักซ์ที่มีห้องนอนหนึ่งห้องมีขนาดใหญ่กว่าห้องมาตรฐานสองเท่า ประกอบด้วย:
ห้องนอนใหญ่
บริเวณสำหรับแต่งตัว
ห้องน้ำส่วนตัว
บริเวณสำหรับนั่งเล่นพร้อมด้วยเก้าอี้เก้าอี้เบาะและโต๊ะข้าง
โต๊ะอาหารพร้อมด้วยเก้าอี้ 2 ตัว
โต๊ะเขียนหนังสือและเก้าอี้
ห้องชุดเดอลักซ์ที่มีห้องนอนสองห้องมีขนาดใหญ่กว่าห้องมาตรฐานสามเท่า ประกอบด้วย:
ห้องนอนใหญ่ 2 ห้อง
บริเวณสำหรับแต่งตัว
ห้องน้ำ 2 ห้อง
บริเวณสำหรับนั่งเล่นพร้อมด้วยเก้าอี้เก้าอี้เบาะและโต๊ะข้าง
โต๊ะอาหารพร้อมด้วยเก้าอี้ 4 ตัว
โต๊ะเขียนหนังสือ 2 ตัวและเก้าอี้ 2 ตัว
ค่าคอร์สสำหรับห้องชุดเดอลักซ์หนึ่งห้องนอนคือ $1,195 เหรียญ/สัปดาห์ ค่าคอร์สสำหรับห้องชุดเดอลักซ์สองห้องนอนคือ $1,796 เหรียญ/สัปดาห์ หรือ $898 เหรียญ/คน

ข้าพเจ้าต้องจัดเพื่อนร่วมห้องเพื่อขออยู่ห้องคู่หรือไม่?

ใข่ เมื่อท่านขอพักห้องคู่ ท่านต้องมีเพื่อนร่วมห้องที่สมัครเข้าพักในวันเดียวกับท่าน ค่าคอร์สสำหรับห้องคู่ให้ได้ในกรณีนี้เท่านั้น เราไม่สามารถหาเพื่อนร่วมห้องให้ท่าน ถ้าหากท่านหรือเพื่อนร่วมห้องของท่านไม่สามารถมาพร้อมกัน จะคิดค่าคอร์สเป็นห้องเดี่ยว

จะดีกว่าไหมที่จะมาเป็นกลุ่มหรือมาคนดนเดียว?

ไม่ว่าวิธีไหนดีหมด ถ้าท่านรู้สึกว่าเดินทางร่วมกับผู้อื่นง่ายกว่า เราแนะนำให้ท่านติดต่อสำนักงานใหญ่ขององค์กรทีเอ็มในประเทศของท่านหรือศูนย์ทีเอ็มในท้องที่เพื่อจัดให้ท่านเดินทางร่วมกันกับผู้อื่นในเวลาเดียวกัน เป็นการดีเป็นพิเศษที่จะมาเป็นกลุ่มหากท่านต้องการแปล การมาพร้อมกันเป็นกลุ่มจากพื้นที่ของท่านทำให้การเข้าคอร์สสนุกสนาน และการเดินทางสู่อินเดียง่ายขึ้น เมื่อท่านปราถนาที่จะเข้าร่วมในคอร์ส เชิญท่านสมัครได้เลย

เราอยู่ห่างจากวิทยาเขตของบัณฑิตมากเท่าไหร่?

วิทยาเขตหลกัของบณัฑติเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ20นาทีเป็นที่สาหรับพราหมบณัฑติพระเวทของทา่นมหาริชี เทา่นนั้เราเคารพความเป็นสว่นตวัและจะไมไ่ปที่นนั่เว้นแตใ่นโอกาสงานเฉลมิฉลองพิเศษเป็นโอกาสที่จะเข้าร่วมพิธียกั ยา่ของทา่นมหาริชีอนัยงิ่ใหญ่ทวี่ทิยาเขตหลกั เราจะจดัทวัร์ไปที่วทิยาเขตหลกัสาหรับแขกทกุทา่น

จองห้องพักอย่างไร?

ห้องของท่านได้รับการจองทันทีที่ท่านได้ชำระ ½ ของค่าคอร์สทั้งหมด การชำระเงินนี้ครบกำหนดอย่างน้อยที่สุด 90 วันก่อนวันเริ่มต้นของคอร์ส
เนื่องจากห้องพกัมจีานวนจากดัเราขอแนะนาให้ทา่นชาระเงินโดยเร็วที่สดุหลงัจากได้รับการตอบรับการเข้าคอร์ส เพื่อให้แนใจวา่ ทา่ นได้จองในวนั ที่ทา่ นต้องการ
สมคัรคลกิ๊ที่นี่
Click Here.

ราคาค่าคอร์สเท่าไหร่? ชำระเมื่อไรและอย่างไร?

อตัราคา่คอร์สมีดงัน:ี้
ห้องชดุมาตรฐานเดี่ยวสาหรับหนงึ่สปัดาห์ =$810
ห้องชดุมาตรฐานคู่สาหรับหนงึ่สปัดาห์ =$585/คน
ห้องชดุเดอลกัซ์หนงึ่ห้องนอนสาหรับหนงึ่สปัดาห์ =$1,195
ห้องชดุเดอลกัซ์สองห้องนอนสาหรับหนงึ่สปัดาห์ =$898/คน
หมายเหตุ: ครูประจำ, ทูตที่ประจำการอยู่, และแขกที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา – กรุณาติดต่อเรา  ([email protected])  เพื่อรับส่วนลด
เมื่อทา่นสมคัรและได้รับการตอบรับการเข้าคอร์สทา่นจะได้รับข้อมลูเกี่ยวกบั วิธีการชาระเงินโดยเลอืกหนงึ่วิธีตอ่ไปนี:้
•เครดิตคาร์ด – บตัรเดบิตของธนาคาร
•PayPal
•โอนเงินทางธนาคาร
•ชาระด้วยเช็คเป็ นเงินเหรียญสหรัฐที่ถอนจากธนาคารของอเมริกา
ห้องของทา่นจะได้รับการจองทนัทีที่ทา่นได้ชาระเงินสาหรับตลอดระยะเวลาการพกัทงั้หมด

นโยบายของการขอยกเลิกเป็นอย่างไร?

ถ้าทา่ นยกเลกิ มากกวา่ 60 วนั ก่อนการเข้าคอร์ส ทา่ นจะได้รับเงินคืนเต็มจานวนหกั คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนินการ $50.- ถ้าทา่นยกเลกิระหวา่ง60วนัและ10วนัก่อนการเข้าคอร์สและต้องการเงินคืนทา่นจะได้รับคืน75%ของคา่คอร์สหาก
ทา่นต้องการให้โอนไปเป็นคา่คอร์สสาหรับสปัดาห์อื่น85%ของคา่คอร์สจะถกูโอนไป ถ้าทา่นยกเลกิน้อยกวา่10วนักอ่นการเข้าคอร์สและต้องการเงินคืนทา่นจะได้รับเงินคืน50%หากทา่นต้องการให้โอน
ไปเป็นคา่คอร์สสาหรับสปัดาห์อนื่ 60%ของคา่คอร์สจะถกูโอนไป
สาหรับทา่นที่ยกเลกิหรือโอนการพกัระยะเวลา3สปัดาห์หรือนานกวา่นนั้ไมส่ามารถคืนเงินได้ในสว่นของสองสปัดาห์ แรกเทา่ นนั้

การแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการเข้าพักเป็น อย่างไร?

แตง่กายแบบลาลองภมูฐิานเหมอืนอยา่งทใ่ีสท่่ปีระเทศของทา่น
สภุาพสตรีไมค่วรใสก่างเกงแบบตะวนัตกผ้มูาเยือนนานาชาติสว่นใหญ่พบวา่เครื่องแตง่กายแบบอินเดียสรวมใสส่บาย ที่สดุ สภุาพสตรีใสส่า่หรีและปันจาบีใสส่า่หรีในเวลาที่ฟังการสวดของพราหมบณัฑิตพระเวทของทา่นมหาริชี – รายการต่อไปนี้ไม่ควรจะสวมใส่ที่พรหมสถาน: สำหรับสุภาพสตรี ไม่ใส่ชุดลำลอง, กางเกง, ยีนส์, สนับแข้ง หรือกระโปรงสั้น; สำหรับสุภาพบุรุษ ไม่ใส่ ยีนส์ การเกงขาสั้น หรือ เสื้อยืดคอกลม.
สภุาพบรุุษอาจต้องการใสช่ดุแบบชาวอินเดยี(Kurta)เป็นการแตง่กายที่สบายและภมูิฐานสาหรับพรหมสถาน กรุณานารองเท้าที่แข็งแรงทนทานในการเดิน และเสอื ้ กนั หนาวหรือผ้าคลมุ ไหลส่ าหรับอากาศที่หนาวเย็นในตอนค่า

โครงสร้างของโปรแกรมมีอะไรบ้าง?

ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัโปรแกรมการฝึกจิตกลมุ่ที่นานได้พกัเตม็ที่เป็นกิจวตัรในระหวา่งที่ทา่นพกัที่พรหมสถานในแตล่ะ วนักลมุ่พราหมบณัฑิตพระเวทของทา่นมหาริชีที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอยา่งดีจะมาที่คอร์สเพื่อสวดพระเวทสปัดาห์ละครงั้ ทา่นจะไปที่วิทยาเขตหลกัของบณัฑิตที่ซงึ่พราหมบณัฑติพระเวทของทา่นมหาริชีทาพิธีสวดRudrabhishekอนัเป็นพิธี ทางพระเวทที่เต็มไปด้วยพลงัในการสร้างสนัติภาพโลกเทปความรู้ที่งดงามของทา่นมหาริชีมีอยใู่นกิจวตัรประจาวนั
ผ้เูข้าร่วมคอร์สในพรหมสถานในช่วงหนงึ่ของวนัแหง่การเฉลมิฉลองตามปฏทินพระเวทจะมีโอกาสเพิ่มเตมิในการเข้าร่วม การเฉลมิฉลองที่ห้องโถงหลกัของบณัฑติในวิทยาเขตของบณัฑิตการเฉลมิฉลองทางพระเวทนจี้ดัขนึ้ในเวลาที่โครงสร้าง อนั ลกึ ซงึ ้ ของกฎธรรมชาติ เทพเทวดา เข้าถึงได้มากที่สดุ และมชี ีวติ ชีวา
สาหรับรายละเอียดของวนัเหลา่นี้โปรดดกูารเฉลมิฉลองพิเศษของเราที่หน้าปฏิทินทางพระเวท
Vedic Calendar page

ข้าพเจ้าพาบุตรมาด้วยได้หรือไม่?

ไม่มีผู้ดูแลเด็กในวิทยาเขตของหลักสูตรนานาชาติ วัยรุ่นตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปมาพร้อมกับผู้ปกครอง ถ้าเข้าร่วมในคอร์ส อย่างเต็มที่ ควรสมัครและได้รับการตอบรับเข่นเดียวกับทุกคน

ข้าพเจ้าสามารถขออยู่ต่อให้นานขึ้นเมื่อข้าพเจ้าไปถึงได้หรือไม่?

ได้ เป็นทางเลือกเมื่อมีห้องว่าง จึงเป็นเหตุผลที่ดีที่ให้ท่านแน่ใจว่า วีซ่าและหนังสือเดินทางของท่านมีอายุเกินกว่าระเวลาที่ท่านวางแผนจะเข้าพัก

ประโยชน์ของการเข้าร่วมหลักสูตรมีอะไรบ้าง?

เป็นคำถามที่ดีและสนุกในการตอบ! วิทยาเขตของแขกนานาชาติเสนอโอกาสอันทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะในการดำดิ่งสู่ประสบการณ์ส่วนบุคคลในทุกวัน ส่งเสริมและทำให้ประสบการณ์เหล่านั้นมั่นคงด้วยการฟังพราหมบัณฑิตพระเวทของท่านมหาริชี และโปรแกรมความรู้ทางพระเวทที่อุดมสมบูรณ์และหายาก
อีกทั้งเพื่อให้ได้รับประโยชน์อันลึกซึ้งจากสิ่งนี้ยิ่งขึ้น เงินค่าคอร์สของท่านเป็นประโยชน์สำหรับพราหมบัณฑิตพระเวทของท่านมหาริชี เพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งจำเป็นในการให้การสนับสนุน เพื่อดำรงรักษา และการเติบโตของกลุ่มอันล้ำค่านี้

เราจะติดต่อกับที่บ้านได้อย่างไร? มีอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือไม่?

การสื่อสาร : เรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ แต่เราแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านนำคอมพิวเตอร์มาเองถ้าต้องการพึ่งพาตนเองในการสื่อสาร ในห้องพักของท่านเชื่อมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูงได้
สำหรับโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มือถือ มีซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือขายที่ Bijauri กรุณาถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางของท่านหน้าหลัก และหน้าที่มีวีซ่าอินเดีย และภาพถ่ายขนาดเท่าหนังสือเดินทาง 2 รูป (เป็นการดีที่จะมีสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ทำหาย) ซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือที่นี่ใช้ไม่ได้กับไอโฟนที่มีชิพเล็ก สามารถซื้อได้ในอินเดีย
แขกควรนำแบตเตอรี่ของตัวเองมาด้วยถ้าชารต์ได้ สามารถชาร์ตที่ Bijauri ได้

มีบริการซักรีดหรือไม?่

ใช่ มีบริการซักรีดในราคาที่เหมาะสม

การเดินทาง

เวลาในประเทศอินเดียแตกต่างกันเท่าไหร่?

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและสภาพอากาศปัจจุบัน
คลิ๊กที่นี่ โปรดรับทราบไว้ว่าประเทศอินเดียไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในท้องถิ่นช่วงฤดูร้อนให้เร็วกว่าปกติดังนั้นเวลาที่แตกต่างจากประเทศอื่นอาจเปลี่ยนประมาณชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติประเทศ

มีข้อแนะนำสำหรับการพักค้างคืนที่เดลลีหรือไม่?

เดลลีเป็นเมืองนานาชาติพร้อมพรั่งด้วยโรงแรมที่หลากหลายมาก ในจดหมายตอบรับของคุณเราจะส่งชื่อโรงแรมที่แขกของเราได้แนะนำไว้

Plaza Premium Lounge-Network.

โรงแรมที่คุณเลือกพักได้ภายในสนามบินคือ พลาซ่าพลีเมี่ยมเลานจ์พลาซ่าเนทเวอร์ค
พลาซ่าพลีเมี่ยมมีอัตราเป็นรายชั่วโมงรวมทั้งค้างคืนด้วย มีพลาซ่าพรีเมี่ยมเลานจ์ทั้งที่เทอร์มินอล 3 นานาชาติ และ ที่ สไปซ์เจตเทอร์มินอล 1 อัตรารายชั่วโมงอาจเหมาะสมกับผู้ที่มาถึงตอนกลางคืนและต้องการพักเพียงสองสามชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางต่อไป

ข้าพเจ้าต้องมีวีซ่าหรือไม่?

ใช่, ท่านต้องการวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเข้าประเทศอินเดีย ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงศุลอินเดียในประเทศของท่านในการยื่นขอวีซ่า ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการกรอกในใบสมัครจัดได้จัดไว้ให้ในหนังสือตอบรับของท่าน ให้มั่นใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุในระหว่างปีที่เดินทาง กรุณาอย่าเพิ่งยื่นขอวีซ่าจนกว่าคุณจะได้รับหนังสือตอบรับการเข้าคอร์ส โปรดขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ใช่วีซ่าการศึกษาหรือวีซ่าทำงานซึ่งขอยากกว่ามาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คลิ๊กที่นี่

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยใน อินเดียอย่างไร?

เราแนะนำหนังสือที่ดีและไม่แพงชื่อ Enjoying India ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ในอินเดียอย่างปลอดภัยและสุขภาพดี สื่อสารได้อย่างประสบความสำเร็จและใช้คอมพิวเตอร์ของท่านอย่างปลอดภัย เป็นหนังสือที่มองโลกในแง่ดี ไม่มองในแง่ร้าย
โฆษณาสั้นๆที่เผยแพร่ : enjoyingindia.com/enjoying-india-book
ให้ความรู้ในการนำทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างง่ายๆ สนุกสนานเพลิดเพลินกับประเทศอินเดียโดยให้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและวิถีการทำงานอย่างถ่องแท้ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญมากมายไม่ว่าโดยผิวเผินหรือที่ในหนังสืออื่นไม่ได้เขียนไว้

ข้าพเจ้าควรซื้อประกันภัยการเดินทางหรือไม่?

แนะนำให้ซื้อประกันภัยการเดินทาง สอบถามรายละเอียดที่ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของท่าน

การเดินทางไปที่นั่นยากไหม? มีบริการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่สามารถจัดพาไปได้ ไหม?

ที่จริงแล้วง่ายมาก พรหมสถานแห่งอินเดียอยู่ใกล้ใจกลางเมืองจาบาวเพอร์ (Jabalpur) ของอินเดีย ก่อนอื่นนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินอินทิราคานธีในเดลลี จากเดลลีมีเที่ยวบินประจำวันไป จาบาวเพอร์ คือสายการบิน สไปซ์เจต หรือ อินเดียน แอร์ไลน์ โปรดรับทราบไว้ว่า เวลาของเที่ยวบินจากเดลลีไปจาบาวเพอร์ตอนเช้า คุณต้องมาถึงสนามบินก่อนเครื่องบินออก 2 ชั่วโมง เป็นการสะดวกกว่าที่คุณวางแผนเผื่อเวลาสำหรับการค้างคืนที่เดลลี
เราจัดรถรับส่งจากสนามบินจาบาวเพอร์มาที่วิทยาเขตโดยคิดค่าเดินทางในราคาที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมคอร์สทุกคนจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ของอินเดียเพื่อติดต่อกับเราในกรณีที่มีปัญหาในการเดินทาง
เราจัดให้บริษัทท่องเที่ยวในอินเดียซึ่งสามารถช่วยท่านในเรื่องตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ในกรณีที่จำเป็น โปรดติดต่อ
Mr. Praveen Jain
Email: [email protected] and [email protected]
Phone: +91 9810016908

มีสิ่งเฉพาะเจาะจงใดๆ ที่ข้าพเจ้าต้องนำไปอินเดีย ด้วยหรือไม่?

วิทยาเขตนานาชาติในพรหมสถานได้รับการออกแบบให้ความสะดวกสบายแบบมาตรฐานตะวันตก
แต่ของใช้ส่วนตัวบางรายการที่ควรถือมาด้วย ได้แก่
• ร่มกันแดด
• ไฟฉาย
• กล้องถ่ายรูป
• เครื่องดูแลความสะอาดส่วนตัวของร่างกาย (เมืองใหญ่ที่อยู่ถัดไปไกลเกินกว่าที่จะไปซื้อได้เมื่อคุณมาถึง)
• รองเท้าแตะ (พื้นหินอ่อนทำให้เท้าเย็นมากในฤดูหนาว)
• กระติกน้ำร้อนถ้าท่านต้องการเก็บน้ำร้อนไว้ดื่มในห้องของท่าน

สภาพอากาศในช่วงที่ข้าพเจ้าเข้าไปพักเป็นอย่างไร?

หลักสูตรนานาชาติในพรหมสถานได้จัดตารางเวลาไว้ในช่วงเวลาที่น่าอยู่มากที่สุดของปี เริ่มต้นในเดือนตุลาคม มีสภาพอากาศที่อบอุ่น/ร้อนในตอนกลางวัน และสบายในตอนค่ำ อาจจะร้อนมากในตอนกลางวันสำหรับการเดิน และคุณอาจใช้เครื่องปรับอากาศประมาณ 2-3 ชั่วโมงในตอนกลางวัน ประมาณช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม คุณต้องมีเสื้อกันหนาวหรือผ้าคลุมไหล่ในตอนเย็นและอาจใช้เครื่องทำความร้อนในห้องตอนกลางคืน เว็บไซต์ที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของสภาพอากาศเดือนต่อเดือน
คลิ๊กที่นี่

ข้าพเจ้าต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรือไม่?

แขกควรนำเสื้อกันหนาวมาในเดือน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ รวมทั้งสเวตเตอร์และผ้าคลุมไหล่ แขกของเราบางท่านใส่หมวกขนสัตว์ในตอนนั้นด้วย

เป็นการดีไหมที่จะเดินทางรอบๆ อินเดีย ถ้าต้องการควรจะไปก่อนหรือหลังจากมาที่ พรหมสถานของอินเดียดีกว่า?

สำหรับแขกที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในอินเดีย เราพบว่าแขกชอบที่จะท่องเที่ยวก่อนมาที่ Bijauri สิ่งสำคัญคือถ้าแขกต้องการเดินทางท่องเที่ยวในอินเดียก่อนหรือหลังจากมาที่ Bijauri ควรที่จะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนเข้ามาในประเทศ

ข้าพเจ้าต้องเตรียมเงินอินเดียหรือไม่? จะแลกได้อย่างไร?

เป็นการดีที่แขกจะเตรียมเงินรูปืที่ใช้ด้วย ท่านจะต้องการเงินสดเพื่อจ่ายค่าแท็กซี่ รถประจำทาง ซิมการ์ด ซื้อสิ่งของในร้านหนังสือ เป็นต้น เราแนะนำให้ท่านแลกเงินรูปีมาบ้างก่อนมาที่พรหมสถาน วิธีที่ง่ายที่สุดคือแลกที่สนามบินในเดลลี ซึ่งมีเครื่องเอทีเอ็ม และที่แลกเงิน เป็นการยากที่จะแลกเงินใน Jabalpur ยกเว้นที่สนามบิน เดลลี เมื่อท่านมาถึง

สุขภาพและความปลอดภัย

ที่พรหมสถานของอินเดียมีความปลอดภัยและ อาหารอุดมสมบูรณ์หรือไม่?

พรหมสถานแห่งอินเดียมีความปลอดภัยมาก เราตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบสดใสของชนบท วิทยาเขต Bijauri ล้อมรอบไปด้วยฟาร์มเล็กๆและหมู่บ้านเล็กๆของเกษตรกร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกเข้ามา
อาหารได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีโดยเชฟมืออาชีพและห้องครัวที่สะอาดทันสมัยมาก ท่านเพียงแต่คอยดูแลตัวเองอย่าให้รับประทานมากจนเกินไป อาหารดีมากถึงขนาดนั้น

ระบบน้ำดื่มน้ำใช้เป็นอย่างไรบ้าง?

ที่วิทยาเขต Bijauri ติดตั้ง State of the Art Water Purification System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีน้ำดื่มที่ดีที่สุด

ข้าพเจ้าเป็นแม่ตั้งครรภ์ ควรสมัครหรือรอไปก่อน?

เป็นการดีที่สุดที่จะคอยไปก่อนที่จะสมัคร

ถ้าข้าพเจ้ามีปัญหาสุขภาพเรื้อรังข้าพเจ้ายังคงมาได้หรือไม่?

ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงหรือสุขภาพอ่อนแอควรคอยจนกว่าสุขภาพดีขึ้นก่อนที่จะมา ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพควรได้รับการตรวจสุขภาพและยืนยันโดยแพทย์ว่าสามารถเดินทางมาอินเดียได้ โรงพยาบาลที่มีคุณภาพที่ใกล้ที่สุดห่างจาก Jabalpur 2 ชั่วโมง เป็นความคิดที่ดีเมื่อท่านเดินทางไปต่างประเทศโดยได้รับการตรวจสุขภาพและฟันก่อน ถ้าท่านอยู่ภายใต้การรักษาขอให้นำยาทั้งหมดมากับท่านด้วย
เราแนะนำให้ท่านทำประกันภัยสุขภาพที่มีผลคุ้มครองและครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นในเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน ควรรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในอินเดียรวมทั้งค่าเข้ารักษาในโรงพยายามและค่าเดินทางกลับบ้านพร้อมด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์